T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
10/08/2015 10:30:46 - 10/08/2015 10:30:46 - 1884 Okunma

Misyon

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu; Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde, ekonominin gereksinim duyduğu insan gücü kaynağının niteliklerinin de değiştiği görülmektedir. Gelişmeler ve insan gücü kaynakları birlikte ele alındığında; bilim ve teknolojide yaşanan gelişmelerin iş yaşamını yeniden şekillendirdiği, bu değişim ve dönüşümün süreklilik arz ettiği, reel sektörün destekleyicisi olarak, bankacılık, finans, uluslararası ticaret, muhasebe bilgi sistemi, yönetim bilişim sistemleri, denetim, enformatik, sigortacılık, risk yönetimi, inovasyon, lojistik yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi konular ekonomide ön plana çıkmaktadır. Günümüz dünyasında iş görmede teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı bilgi birikiminin de kazanılması daha fazla önem taşımakta, sadece "bilen" değil, "bilgilerini uygulamaya aktarabilen, "üretken" bireyler yetiştirilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren hem özel hem de kamu sektörünün yükselen talepleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmek ve globalleşen iş dünyasında onlara doyurucu ve saygın istihdam olanakları yaratmak, ancak istihdam sıkıntısı çekilen uygulamaya dönük alanlarda nitelikli insan kaynakları taleplerine cevap verecek bölümleri açarak mümkün olacaktır. Biz de Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak komşu olduğumuz Balkan ülkeleri ve diğer ülkeler ile işbirliği çalışmaları da yaparak orta ve uzun vadede nitelikli iş gücü ihtiyacını hem bölgemiz hem de ülkemizde karşılamaya katkı sağlamayı amaç edinmekteyiz.

Vizyon 

Hızlı yaşanan küreselleşme sürecine paralel olarak artan uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkiler doğal olarak yabancı dili de ileri düzeyde bilen insan gücünün gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'de ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri dikkate alarak, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz öğrencileri alacakları teorik/uygulamalı eğitim, yapacakları zorunlu yaz stajları ve Yüksekokul bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler ile, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri kavrayan, araştırmacı, sorgulayan, bilimsel yenilikleri uygulayabilen, insan haklarına saygılı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sosyal ilişkileri güçlü, rekabetçi ve aynı zamanda ekip ruhuyla hareket eden, etik değerleri benimsemiş vizyon sahibi mezunlar yetiştiren saygın bir kurum olarak, kamuoyunda seçkin bir yer elde etmektir.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Misyon KLU Vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.